TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Jesteś stroną w pracach budowlanych i chcesz w umowie ująć wszelkie zapisy, które zabezpieczą Cię przed ponoszeniem nieplanowanych kosztów
 • Planujesz inwestycję lub odpowiadasz za jej realizację i chcesz wiedzieć, jak zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia konfliktu na linii inwestor-wykonawca-podwykonawca, który wydłuży prace
 • Potrzebujesz gotowych wytycznych, w jaki sposób ująć w umowie kwestie dotyczące zabezpieczenia swoich interesów na wypadek wystąpienia sporu
 • Chcesz poznać problemy, których najczęściej dotykają spory oraz metody pozwalające na ich szybkie zakończenie i wyegzekwowanie swoich roszczeń

Weź udział w praktycznych warsztatach:

Spory w procesie budowlanym

– niuanse prawne oraz dokumentacja zabezpieczająca interesy stron na podstawie wniosków z rozpraw sądowych 2015/2016

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy, zmiany w toku inwestycji, odbiory i błędy budowlane

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:

 • Jak inwestor może zabezpieczyć swoje interesy, żeby nie płacić dwa razy w wyniku wystąpienia solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za podwykonawców
 • Jakie klauzule zawrzeć w umowie budowlanej, aby w przypadku dochodzenia roszczeń o zapłatę, sporów wynikających ze zmian w procesie budowlanym lub błędów przy odbiorach nie pozostawiać pola do mylnej interpretacji i nadużyć
 • Jak korzystnie wyjść ze sporu związanego z wynagrodzeniem dodatkowym w wyniku wykonania innych niż zaplanowane robót budowlanych
 • W jaki sposób udokumentować opóźnienia lub zwłokę w realizacji inwestycji, aby nie narazić się na powstanie sporu sądowego

Z warsztatów wyjedziesz z:

 • Gotową listą klauzul umownych, które zabezpieczą Cię na wypadek roszczeń innego uczestnika procesu budowlanego
 • Katalogiem wskazówek opracowanych na podstawie orzeczeń sądowych, dzięki którym dowiesz się, jakie dowody i argumenty zbierać, aby nie dopuścić do powstania sporu sądowego
 • Schematem postępowania w przypadku wystąpienia sporu i zestawem metod, które pozwolą na wyegzekwowanie swoich roszczeń
 • Opracowaną przez prawnika listą dokumentów zabezpieczających interesy poszczególnych uczestników procesu budowlanego

Program warsztatów:

1. Jak uniknąć sporu wszczętego na podstawie umów o roboty budowlane - jak skonstruować zapisy w umowie, które zabezpieczą Twoje interesy na wypadek roszczeń innego uczestnika procesu budowlanego?

 • Opóźnienie a zwłoka – jak w umowie budowlanej zawrzeć zapis tyczący się kar umownych, aby był precyzyjny i aby nie dopuścić do sporu dotyczącego niedotrzymaniu terminu?
 • Limitowanie kar umownych, – dla których inwestycji korzystne będzie wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności strony obciążonej karami i jaki jej poziom pozwoli na dostateczne zabezpieczenie w wypadku niedotrzymania zobowiązań?
 • Jak z korzyścią dla inwestora i wykonawcy określić w umowie terminy realizacji poszczególnych robót i ich etapy, gdy realizacja prac wykonawcy uzależniona jest od podmiotów zewnętrznych?
 • Jakie dodatkowe czynności na placu budowy powinny wymagać zawiadomienia lub zgody inwestora, aby brak akceptacji w odpowiedniej formie nie stał się źródłem konfliktu?
 • Jak rodzaj umowy (umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło) zawartej między wykonawcą a podwykonawcą może zadecydować o odpowiedzialności inwestora za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy?

2. Spory na tle zmian w realizacji inwestycji budowlanych - jak je dokumentować, żeby zabezpieczyć swoje interesy?

 • Jak inwestor może uniknąć roszczeń o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia, gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych zmienia się dokumentacja projektowa oraz zakresy prac poszczególnych wykonawców – jak dokumentować poszczególne zmiany i rozgraniczyć odpowiedzialność za ich zaistnienie?
 • W jaki sposób i za pomocą, jakich środków (świadkowie, bilingi, dokumentacja budowlana, maile) wykazać, że zmiana projektowa i opóźnienie w pracach nie wynikają z uchybienia wykonawcy, gdy ten w ich wyniku musi wykonać więcej pracy za pomocą większej ilości materiałów i tym samym – żąda wyższej zapłaty?
 • Zmiany projektowe a rozmyta odpowiedzialność poszczególnych uczestników procesu budowlanego za ewentualne wady – jak rozstrzygnąć, czy wynikają one z błędów projektowych, czy błędów wykonawcy? Przykładowe dokumenty o kluczowym znaczeniu, zeznania świadków, opinie biegłych z zakresu budownictwa, oględziny inwestycji, przesłuchania
 • Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe wykonawcy, – kiedy może żądać podwyższenia założonego wynagrodzenia?

3. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za podwykonawców - jak zabezpieczyć się przed roszczeniami?

 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, – w jaki sposób podwykonawca może dowieść, że inwestor wiedział o postanowieniach jego umowy, gdy nie ma ku temu pisemnych dowodów, a dodatkowo wykonawca odstąpił od zawartej umowy?
 • Czy można uniknąć odpowiedzialności solidarnej będąc generalnym wykonawcą?– odpowiedzialność generalnych wykonawców w konsorcjum wobec podwykonawców
 • Jak ograniczyć ryzyko powstania odpowiedzialności solidarnej z pozycji inwestora?Omawiamy praktyczne przykłady z postępowań wraz ze stosowanymi środkami dowodowymi
 • Jakie postanowienia umowne mogą zapewnić inwestorowi kontrolę nad procesem angażowania podwykonawców? – praktyczne wskazówki względem wyboru i procesu zatwierdzania firm budowlanych
 • Jak planowana nowelizacja Kodeksu Cywilnego wpłynie na ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora i jak w związku z tym powinni zabezpieczać się wykonawcy i podwykonawcy?
 • W jaki sposób i w jakiej formie inwestor ma obowiązek udzielić wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane?

4. Najbardziej problematyczne kwestie sporne podczas odbioru robót budowlanych

 • W jaki sposób dochodzić roszczeń od kierownika budowy, gdy przy odbiorze inwestycji wystąpi odstępstwo od projektu budowlanego?
 • Jak kierownik budowy może uzasadnić i udokumentować, że mimo odstępstwa od projektu obiekt nadaje się do użytkowania, aby nie odpowiadać dyscyplinarnie i finansowo przed inwestorem?
 • Odpowiedzialność wykonawcy za wady budowlane, – w jaki sposób wykonawca może udowodnić, że wywiązał się z umowy? Omawiamy decydujące wyroki rozstrzygające spory między inwestorem a wykonawcą
 • Jak prawnie udowodnić i wyegzekwować naprawę popełnionych błędów oraz usunięcie szkód przez wykonawcę? Jak wykonawca może „przerzucić” odpowiedzialność na podwykonawcę?
 • Spory wokół usterek (wad) robót budowlano – montażowych, – na jakich zasadach inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy?

CASE STUDY

5. Najnowsze orzeczenia sądowe dotyczące sporów w procesie budowlanym

Specjalnie dla uczestników szkolenia prelegent omówi i skomentuje najnowsze sprawy sądowe, w których zapadły wyroki sądów dotyczące sporów na linii inwestor-wykonawca-podwykonawcy. Na podstawie orzeczeń sądowych oraz długoletniej praktyki prelegenta, otrzymasz konkretne wskazówki, jak zabezpieczyć swoje interesy na podstawie błędów popełnionych przez innych.

 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2015 roku dotyczący formy wyrażenia przez inwestora zgody na udział podwykonawcy w procesie budowlanym
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 26 stycznia 2016 roku dotyczący zabezpieczenia interesów inwestora w umowie o roboty budowlane
 • Wyrok SN z dnia 5 listopada 2015 roku dotyczący ograniczenia solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia
 • Wyrok SA w Białymstoku z dnia 18 listopada 2015 roku dotyczący solidarnej odpowiedzialności inwestora w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą
 • Uchwała SN z dnia 17 lutego 2016 roku na temat zgody inwestora na udział podwykonawcy w procesie budowlanym

Prelegent:

Włodzimierz Gawroński

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, zarządzania projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzania sporami i roszczeniami wynikającymi z błędnych zapisów w umowach o roboty budowlane. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.Unikalne cechy i korzyści ze spotkania:

 • NASI TRENERZY SĄ OCENIANI PRZEZ UCZESTNIKÓW
  Współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń.
 • 100% PRAKTYCZNYCH PORAD
  Podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Twojej działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób "krok po kroku".
 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE PO WARSZTATACH
  Nasi prelegenci są do Twojej dyspozycji w ciągu tygodnia od daty warsztatów – odpowiemy na każde pytanie!
 • FORMUŁA "CASE STUDY"
  Nasi prelegenci koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych firmach.
 • WSPARCIE W ROZWIĄZANIU INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW
  Prelegent wspiera uczestników, udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali".
 • PROGRAM W OPARCIU O MARKET RESEARCH
  Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania firm i instytucji – to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów.

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl