TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli chcesz wiedzieć

 • kto i za jakie błędy odpowiada w 2017 roku na poszczególnych etapach procesu budowlanego,
 • jak w 2017 roku wygląda zakres odpowiedzialności kierownika budowy i jaki to ma wpływ na pozostałe strony,
 • jak zabezpieczyć się na wypadek nieuczciwości lub zaniedbań którejś ze stron,
 • jakie zapisy w umowach oraz praktyki doświadczonych specjalistów skutecznie umożliwią egzekwowanie odpowiedzialności inwestora, projektanta i wykonawcy,
 • jak przygotować się do zmian, które czekają strony procesu budowlanego w związku z planowanym wejściem w życie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

zapraszamy na najbardziej uznane i praktyczne warsztaty na rynku:

Zadania i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego 2017

Aktualne obowiązki i wymagania wobec: projektantów, inwestorów, kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodne z najnowszymi przepisami Prawa Budowlanego w 2017 roku

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

 • CZEGO BEZWZGLĘDNIE MUSI DOPILNOWAĆ INWESTOR zgodnie z obowiązującym w 2017 r. prawem budowlanym i nowymi szczegółowymi rozporządzeniami wykonawczymi?
 • ZA CO DOKŁADNIE ODPOWIADA PROJEKTANT po ostatnich zmianach w prawie budowlanym?
 • KLUCZOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY wobec pozostałych uczestników procesu budowlanego
 • INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO – jakie są jego prawa i obowiązki?
 • JAK ZMIENIŁA SIĘ PROCEDURA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ? Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – stan aktualny i zmiany przepisów wchodzące w życie od 1 stycznia 2017
 • WARSZTAT SPECJALNY: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – jak skutecznie i zgodnie z prawem rozgraniczyć zakresy obowiązków i zabezpieczyć interesy każdej ze stron?

W TRAKCIE WARSZTATÓW WYJAŚNIMY NA PRZYKŁADACH:

 • jak zweryfikować poprawność projektu budowlanego i jak wyegzekwować sprawne usunięcie wad przez projektanta,
 • jakich formalności i dokumentów musi dopilnować inwestor, aby rozpocząć i zakończyć budowę w terminie,
 • o co powinien zadbać wykonawca, jeśli zależy mu na terminowej zapłacie wynagrodzenia,
 • jakie obowiązki wobec pozostałych uczestników procesu budowlanego ma kierownik budowy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi na 2017 rok,
 • jak skonstruować zapisy umowy o roboty budowlane, aby prawidłowo rozgraniczyć odpowiedzialność każdej ze stron,
 • po warsztatach otrzymasz drukowany certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Program warsztatów:

1. CZEGO BEZWZGLĘDNIE MUSI DOPILNOWAĆ INWESTOR zgodnie z obowiązującym w 2017 r. prawem budowlanym i nowymi szczegółowymi rozporządzeniami wykonawczymi?

Nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy. Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi!

Specjalnie dla uczestników warsztatów! Lista kontrolna dla dokumentacji, za jaką odpowiada inwestor w toku całego procesu budowlanego zgodnie z najaktualniejszymi wymogami prawnymi obowiązującymi w 2017 r.


 • Szczegółowo omawiamy nowe rozporządzenia wykonawcze i pokazujemy wszystkie zaktualizowane wzory dokumentów, które należy gromadzić na każdym etapie inwestycji, aby uniknąć błędów najczęściej popełnianych w dokumentacji inwestorskiej.
 • Jakie są nowe ograniczenia wzywania do usunięcia wad w projekcie budowlanym po zmianach w Prawie Budowlanym?
 • Kiedy i na jakich zasadach inwestor może otrzymać zgodę na budowę i rozbudowę obiektu na terenie nieobjętym planem miejscowym – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Jakich formalności należy dopełnić, aby przekazać obiekt do użytkowania – jakie mogą być konsekwencje naruszenia prawa przez inwestora, gdy samowolnie zmieni sposób użytkowania obiektu lub dopuści się samowoli budowlanej?
 • Na podstawie konkretnych przypadków inwestycji realizowanych w ostatnich latach przedstawimy katalog najczęstszych pułapek dla inwestora – o jakich wymaganiach prawnych należy bezwzględnie pamiętać, żeby uniknąć negatywnych konsekwencji!
 • Umowa urbanistyczna – nowy obowiązek inwestorów w związku z projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego! Zawarcie umowy urbanistycznej między inwestorem a gminą będzie stanowić warunek uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji głównej lub jej części.
 • Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 21 października 2016 r. – nowe rozwiązania znacząco wpłyną na proces zawierania umowy koncesji i jej realizację. Poznasz zmiany, dowiesz się jak będzie wyglądać próg wprowadzenia ustawy, jak ograniczony zostanie czas, na jaki mogą być zawierane umowy koncesji oraz poznasz zasady dotyczące koncesji mieszanych, obejmujących różne rodzaje umów koncesji.
 •  Nowe wzory wniosków:  17 grudnia 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

UWAGA! TYLKO U NAS! Jak przygotować się do zmian, które nieuchronnie czekają strony procesu budowlanego w związku z planowanym wejściem w życie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Jak Kodeks Budowlany zmieni obowiązki każdego uczestnika procesu budowlanego – jakich zmian należy się spodziewać?

2. ZA CO DOKŁADNIE ODPOWIADA PROJEKTANT po ostatnich zmianach w prawie budowlanym?

Nowy obowiązek projektanta – określenie obszaru oddziaływania projektu budowlanego

 • Najczęstsze wady w dokumentacji projektowej – na co koniecznie zwracać uwagę w projekcie i na jakiej podstawie inwestor może odstąpić od umowy i nie zapłacić wynagrodzenia?
 • Kiedy projektant może być pociągnięty do odpowiedzialności, mimo że to inwestor dokonał zmian w projekcie – jaką dokumentację powinien posiadać projektant, aby praktycznie zabezpieczyć swoje interesy na wypadek roszczeń?
 • Przykłady: na konkretnych przykładach pokazujemy najczęstsze sytuacje powodujące pociągnięcie projektanta do odpowiedzialności.
 • Jak w praktyce wygląda nowe zgłoszenie budowy z projektem budowlanym? – szczegółowo wskazujemy, jakich dokładnie budynków dotyczy oraz z jakimi formalnościami się wiąże.
 • Z jakimi aktami prawa miejscowego musi być aktualnie zgodny projekt budowlany?
 • Jak projektant powinien prawidłowo – na podstawie jakich przepisów – wyznaczyć obszar oddziaływania projektu budowlanego.

3. KLUCZOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY wobec pozostałych uczestników procesu budowlanego

 • Czego musi dopilnować kierownik budowy, aby ustrzec się przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, zawodowej i cywilnej?
 • Na co powinien zwrócić uwagę kierownik budowy jeszcze przed rozpoczęciem prac – czego żądać od inwestora, aby zabezpieczyć swoje interesy?
 • Jakie uprawnienia wobec kierownika budowy ma inspektor inwestorski w czasie trwania prac? Na co można mu pozwolić, a do czego absolutnie nie dopuszczać?
 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika budowy za poprawność wykonywanych prac po zmianach w Prawie Budowlanym – jak skutecznie rozgraniczyć zadania poszczególnych uczestników procesu budowlanego?
 • Obowiązkowy odbiór na budowie – co kierownik musi bezwzględnie sprawdzić i jakie dokumenty przygotować, aby zabezpieczyć swoją odpowiedzialność?

UWAGA! Specjalnie dla uczestników szkolenia pokażemy wzory poprawnie wypełnionych protokołów odbiorczych!

4. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO – jakie są jego prawa i obowiązki?

 • Jakie są uprawnienia inspektora w stosunku do pozostałych uczestników procesu budowlanego? Pokazujemy kompletny wykaz zadań i obowiązków zgodnie z nowym Prawem Budowlanym.
 • W jakich sytuacjach inspektor ma prawo przerwać budowę i zlecić wykonanie dodatkowych czynności?
 • Przykłady: na konkretnych przykładach omawiamy konsekwencje przerwania procesu budowlanego dla inspektora, inwestora i kierownika budowy!
 • Jakich dokumentów ma prawo żądać inspektor w toku procesu budowlanego, zgodnie z najnowszym Prawem Budowlanym?

5. JAK ZMIENIŁA SIĘ PROCEDURA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ? Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – stan aktualny i zmiany przepisów wchodzące w życie od 1 stycznia 2017

 • Przybliżymy aktualne przepisy kształtujące system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań z wymaganiami dyrektyw unijnych.
 • Przedstawimy aktualny stan prawny, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 ze zm.), które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.
 • Obowiązki inwestora i kierownika budowy – lista zadań oraz dokumentów, które muszą wypełnić, aby uzyskać decyzję.
 • Najczęstsze kwestie problemowe związane z ocenami oddziaływania na środowisko oraz najczęstsze nieprawidłowości w ocenach oddziaływania na środowisko.

6. WARSZTAT SPECJALNY: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – jak skutecznie i zgodnie z prawem rozgraniczyć zakresy obowiązków i zabezpieczyć interesy każdej ze stron?

 • Kto ponosi odpowiedzialność za wady i błędy budowlane w zależności od ich rodzaju i etapu budowy – analizujemy różne sytuacje w trakcie inwestycji.
 • Omówimy jak przygotować najlepszą umowę, która zagwarantuje należyte wykonanie obowiązków przez wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz umożliwi dochodzenie swoich praw.
 • Jakie zapisy w umowie skutecznie zabezpieczają na wypadek niewłaściwego wykonania umowy przez podwykonawcę?

Prelegent:

Rafał Lewandowski

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie aplikację sądową. Obecnie prawnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących inwestycji budowlanych, prowadzeniem szkoleń z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego oraz procedur administracyjnych, współpracuje z wydawnictwami prawniczymi w zakresie komentarzy do publikacji obejmującej m.in. tematykę prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych oraz zasad postępowania administracyjnego.KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl