TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Prześledzić plany terapeutyczne zastosowane wobec dzieci z zaburzeniami lub dysfunkcjami takimi jak autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawności, dysleksja, których terapię trzeba wspomagać stymulacją integracji sensorycznej
 • Wejść do gabinetu najlepszych terapeutów SI i podpatrzeć sprawdzone i z sukcesem wdrożoneprzez nich metodypracy – zyskujesz niepowtarzalną okazję do oceny efektywności prowadzonej terapii
 • Trafnie diagnozować trudności dziecka, by jak najlepiej dopasować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne do potrzeb sensorycznych

Weź udział w jedynej na polskim rynku Certyfikowanej Akademii Terapii Pedagogicznej, podczas której eksperci w trakcie unikalnych sesji szkoleniowych przedstawią praktyczne metody pracy nad dysfunkcjami, w których systematyczne wykorzystywanie elementów terapii SI przynosi spektakularne efekty!

CERTYFIKOWANA AKADEMIA STYMULACJI SENSORYCZNEJ

Najlepsze Algorytmy Terapii SI – kompleksowe postępowanie terapeutyczne na rzeczywistych pacjentach

Nowość! W ramach każdej lekcji kompleksowo omówimy przypadek kliniczny, założenia i efekty terapii SI:

 • Pacjent 1. Dziecko z autyzmem
 • Pacjent 2. Dziecko z zaburzeniami mowy
 • Pacjent 3. Dziecko z niepełnosprawnością umysłową
 • Pacjent 4. Dziecko bez orzeczenia, z drobnymi dysfunkcjami
 • Pacjent 5. Dziecko z problemami w uczeniu się

UNIKALNA, PRAKTYCZNA FORMUŁA!

Każde szkolenie w ramach Certyfikowanej Akademii Terapii Pedagogicznej opieramy o stałą zaawansowaną formułę! Każdy moduł jest realizowany w oparciu o holistyczne podejście w terapii dzieci z dysfunkcjami wymagającymi wsparcia integracji sensorycznej. Podczas każdego modułu przedstawiamy:

 • AKTUALNE WYNIKI BADAŃ dotyczące skuteczności wsparcia terapii poszczególnych dysfunkcji elementami integracji sensorycznej
 • SCHEMATY POSTĘPOWANIA dotyczące włączania do terapii elementów integracji sensorycznej
 • PRZYPADKI KLINICZNE PACJENTÓW, u których wprowadzenie elementów terapii SI przyniosło zdumiewające efekty
  • Poznasz sylwetkę pacjenta
  • Przeanalizujesz stworzony przez eksperta plan terapeutyczny uwzględniający elementy terapii SI
  • Zobaczysz uzyskane rezultaty
 • GOTOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ korekcyjno-kompensacyjnych oraz ćwiczeń i sposobów pracy

Co zyskasz, przystępując do kursu w ramach Certyfikowanej Akademii Terapii Pedagogicznej?

 • Dowiesz się, jak stymulować dziecko z zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami motorycznymi czy problemami w nauce poprzez wykorzystanie wyłącznie sprawdzonych elementów integracji sensorycznej
 • Przedstawimy, jak w praktyce wykorzystywać teoretyczne zalecenia – tylko u nas omówienie na przykładach gotowych scenariuszy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz ćwiczeń i sposobów pracy
 • Wskażemy Ci wdrożone z sukcesem przez innych specjalistów - nauczycieli, pedagogów, terapeutów – sprawdzone rozwiązania i metody wykorzystujące elementy terapii SI, skutecznie wspomagające terapię różnorodnych dysfunkcji
 • Dowiesz się, jak wyeliminować najczęstsze błędy popełniane podczas organizacji terapii pedagogicznej – podpowiemy, jakie alternatywne schematy pracy warto zastosować, gdy terapia nie przynosi pożądanych efektów
 • Pokażemy Ci, jak dostosować zajęcia do poziomu rozwojowego dziecka, jego indywidualnych możliwości i stanów emocjonalnych, aby pomagać podopiecznemu przezwyciężać swoje ograniczenia

Program warsztatów:

1. Sesja ekspercka: Jak wykorzystuje się elementy terapii integracji sensorycznej w pracy z dziećmi autystycznymi oraz z zespołem Aspergera?

 • Jak rozpoznać, że „dziwne zachowanie” dziecka autystycznego może być wynikiem zaburzonej integracji sensorycznej? – zestaw objawów sygnalizujących zaburzenie w podziale na rejestrację bodźców, reakcje na bodźce  oraz uruchamianiedziałań dziecka
 • Specyficzne reakcje na bodźce czuciowe, problemy z koncentracją, zaburzona motoryka jako cechy charakterystyczne dla zespołu Aspergera – podstawowe kierunki pracy z dzieckiem z ZA
 • Jakie elementy terapii integracji sensorycznej „działają” w pracy z dzieckiem z autyzmem i ZA –przykładowe elementy ćwiczeń oraz zestaw błędów najczęściej popełnianych przez nauczycieli oraz pedagogów
 • Jak pomoce wizualne, grafiki czy wykresy mogą pomóc dzieciom z ZA i zaburzeniami integracji sensorycznej unaocznić związki kluczowych elementów danego zagadnienia?
 • Jakie strategie stymulacji sensorycznej przynoszą najlepsze efekty w ramach terapii zajęciowej?
Case study: Jak poprzez wykorzystanie elementów integracji sensorycznej sprawić, by terapia dziecka autystycznego była dużo bardziej efektywna?

2. Sesja ekspercka: Integracja sensoryczna jako metoda wspierająca terapię logopedyczną

 • Rozkładamy na czynniki pierwsze zaburzenia przetwarzania sensorycznego, z którymi najczęściej spotykają się logopedzi – zaburzenia sfery oralnej, nadwrażliwość, niewrażliwość – case studies,
 • Terapia SI w pracy z dzieckiem z ORM, z brakiem i opóźnioną lateryzacją, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, obniżonym napięciem mięśniowym, zaburzeniami koordynacji wzorkowo-ruchowej, zaburzeniami pamięci wzrokowej i słuchowej – zestaw najlepszych praktyk oraz błędy najczęściej popełniane przez logopedę,
 • Elementy integracji sensorycznej jako metoda wspomagająca – jakie aspekty ćwiczeń w gabinecie logopedy przynoszą najlepsze efekty?
 • Jak mała motoryka wpływa na proces kształtowania się mowy? – terapia ręki jako wyspecjalizowane oddziaływanie
Case study: W jaki sposób wykorzystano integrację sensoryczną w terapii dziecka z zaburzeniami mowy?

3. Sesja ekspercka: Terapia integracji zmysłów u dzieci niepełnosprawnych

 • Problemy z odbiorem bodźców zmysłowych u dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębszym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną – na co bezwzględnie zwrócić uwagę w obrębie integracji sensorycznej? Przykłady stymulacji polisensorycznej.
 • W jaki sposób rozpoznać u dziecka obronność dotykową i jak specjaliści wprowadzają do terapii stymulację dotykową skorelowaną ze stymulacją przedsionkową?
 • Jak zorganizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku – jak w praktyce zastąpić autostymulacje pojawiające się jako skutek niewystarczających wrażeń zmysłowych?
 • Jak budować integrację zmysłów u dzieci z dysfunkcją słuchu (niedosłyszących) i w jaki sposób zorganizować zajęcia stymulująco-usprawniające, aby wytworzyć brakujące odczucia i wrażenia związane z wydawaniem głosu i mową?
Case study: Jakie efekty terapeutyczne osiągnięto u dziecka niepełnosprawnego, u którego zastosowano elementy integracji sensorycznej celem integracji bodźców zmysłowych?

4. Sesja ekspercka: Dzieci zdrowe. Jak wykorzystywać elementy terapii SI w profilaktyce i codziennej pracy?

 • Jak dokonać wstępnej diagnozy problemów z przetwarzaniem bodźców zmysłowych u dziecka bez wydanegoprzez poradnię orzeczenia? Przedstawienie kwestionariusza służącego ocenie systemu zmysłowego
 • Budowanie spostrzegawczości, uwagi, koncentracji, rozumienia poleceń – jak dostosować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne do stymulowania potrzeb sensorycznych dziecka, jakich efektów można się spodziewać i za pomocą jakich metod dokonywać regularnej weryfikacji postępów?
 • Doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej przedstawią elementy scenariuszy oraz ćwiczeń sensorycznych, dzięki którym w sposób łatwy, ale jednocześnie atrakcyjny dla uczniów wzbogacisz przygotowany scenariusz zajęć
 • Jak na własne potrzeby komponować pomoce dydaktyczne usprawniające rozwój i niwelujące drobne dysfunkcje w obrębie wzroku, słuchu, orientacji przestrzennej i motoryki?
Case study: Jak wykorzystano elementy integracji SI u dziecka bez wydanego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i postawionej diagnozy, lecz z widocznymi objawami deficytów integracji sensorycznej?

5. Sesja ekspercka: Elementy terapii SI a zdiagnozowane trudności w uczeniu się

 • Jak wykorzystywać elementy terapii SI, aby w sposób korzystny oddziaływać na układ sensoryczny dzieci dyslektycznych, dysgraficznych, dysortograficznych przy jednoczesnym integrowaniu uczniów z resztą klasy?
 • Usprawnianie dysfunkcji i wyrównywanie szans edukacyjnych – jak dobierać serie ćwiczeń? Przykładowe elementy scenariuszy i planów zajęć, które zaangażują do pracy dzieci w każdym wieku
 • Zaburzenia posturalne i dyspraksja jako najczęstsze zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka z dysleksją – jakie aspekty ćwiczeń będą wspierać i przyśpieszać postępy w uczeniu się?
 • Jak poprawić małą motorykę dziecka celem zniwelowania trudności w pisaniu i dlaczego rysowanie szlaczków lub utrwalanie pisowni się nie sprawdza?
Case study: Studium przypadku chłopca z klasy piątej szkoły podstawowej z wydanym orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, w którym stwierdzono dysgrafię.

6. Sesja ekspercka: Integracja sensoryczna. W co się bawić?

Specjalnie dla uczestników kursu przedstawimy propozycje zabaw z dziećmi i dla dzieci, u których można zaobserwować specyficzne problemy z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców, odbieraniem informacji z ciała oraz z układu przedsionkowego w podziale na:

 • Zabawy dla dzieci poszukujących bodźców dotykowych
 • Zabawy dla dzieci nadwrażliwych na dotyk
 • Zabawy poprawiające znajomość ciała
 • Zabawy dla dzieci z niepewnością grawitacyjną

Prowadzący:

Krystyna Jacków-Sowa

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, fizjoterapeuta, dyrektor Ośrodka Terapii i Wspierania Rozwoju BALANS w Poznaniu, wykładowca w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, pedagog-terapeuta w Przedszkolu nr 181 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Poznaniu.


Anna Sieradzka-Borkowska

Logopeda, psycholog, terapeuta SI. W ramach własnego Studia Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej "STELOP" w Płocku pracuje z dziećmi zdrowymi, u których występują zaburzenia integracji sensorycznej, z dziećmi z różnymi zespołami genetycznymi, autyzmem, upośledzonymi umysłowo, a także z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Autorka publikacji dotyczących integracji sensorycznej.Dlaczego nasz kurs jest wyjątkowy?

 • Wyłącznie praktyka!
  Zyskasz praktyczne umiejętności biorąc udział w każdej z indywidualnych sesji eksperckich, na których dogłębnie prześledzisz wzorcowe postępowanie terapeutyczne stosowane w przypadku dzieci wymagających niezwykle indywidualnego podejścia.
 • Rzeczywiste studia przypadków i przykładowe schematy postępowania
  Nasi eksperci wszelkie teoretyczne wytyczne zderzają z ich praktycznym zastosowaniem i możliwymi do osiągnięcia efektami. Pokazujemy rzeczywiste schorzenia u rzeczywistych pacjentów z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością czy dysleksją oraz pokazujemy, jak codzienną pracę wzbogacać o zastosowanie elementów terapii SI.
 • Egzamin
  Dbamy, aby nasz kurs miał jak najwyższą dla Ciebie wartość, dlatego cały cykl kończy się egzaminem w formie online.

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl